NASZA OFERTA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH

KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne).

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne).

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT-PPE,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji, księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych.

WSPÓŁPRACA

 • porady prawne dotyczące działalności Klienta,
 • przygotowywanie umów, regulaminów i statutów,
 • opiniowanie umów,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów,
 • windykacja wierzytelności.